...

برگزاری جلسات با شرکت های J Bridge Worldwide و PGS Logistics Korea

به گزارش روابط عمومی شرکت شیپیکسر جلساتی با شرکت های  J Bridge Worldwide و PGS Logistics Korea برگزار شد. در

نمایش
...

راه اندازی بخش ارسال بار از ایران به کره

شیپیکسر با همکاری سایر بخش ها و همراهی مشتریان عزیز توانسته است بخش ارسال با از ایران به کره را

نمایش
...

راه اندازی بخش ارسال بار از کره به ایران

از تمامی مشتریان و کاربران عزیز بخاطر صبر و حوصله جهت راه اندازی بخش ارسال بار از کره به ایران

نمایش